GRATIS BEZORGING!
OUDE APPARAAT GRATIS RETOUR!
STANDAARD 2 JAAR FABRIEKSGARANTIE!
DE ENIGE SMEG OUTLET IN NEDERLAND!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Smeg Outlet Amsterdam: de onderneming onder de handelsnaam Smeg Outlet B.V., gevestigd aan Hoofddorpplein 31, 1059CW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68072457.

De website: webshop van Smeg Outlet Amsterdam: http://www.smegoutletamsterdam.nl en alle onderliggende pagina’s, uitgezonderd links naar websites van derden;

Product: het artikel of de artikelen die die het object van een aanbieding van Smeg Outlet Amsterdam, een bestelling van de klant of de overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant vormt/vormen;

Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een bestelling plaats bij Smeg Outlet Amsterdam , aan wie Smeg Outlet Amsterdam  een aanbieding doet of met wie Smeg Outlet Amsterdam een overeenkomst aangaat;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van de klant, iedere aanbieding of offerte van Smeg Outlet Amsterdam en iedere overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en een klant. De algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, zijn nadrukkelijk uitgesloten..
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smeg Outlet Amsterdam, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport. Smeg Outlet Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Het is mogelijk dat deze derden de door hen gehanteerde algemene voorwaarden op de overeenkomst met Smeg Outlet Amsterdam. Smeg Outlet Amsterdam gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat Smeg Outlet Amsterdam bevoegd is de algemene voorwaarden van deze derden namens de klant te aanvaarden.
3. Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Smeg Outlet Amsterdam zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn uitsluitend geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
2. Smeg Outlet Amsterdam kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en product omschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.
3. Een bestelling bindt de klant.
4. Smeg Outlet Amsterdam kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant wist of had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6. Indien de aanvaarding door de klant (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Smeg Outlet Amsterdam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smeg Outlet Amsterdam anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smeg Outlet Amsterdam niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft afgerond en Smeg Outlet Amsterdam de klant per e-mail of schriftelijk een orderbevestiging gestuurd heeft.
2. Omdat de producten vermeld op de website zowel online als in de winkel worden verkocht, kan het zo zijn dat een product op de website reeds verkocht is in de winkel of online en dus niet meer op voorraad is. Als een product niet meer op voorraad is, komt geen overeenkomst tot stand.  Smeg Outlet Amsterdam zal in dit geval de klant daar tijdig over inlichten en indien mogelijk een alternatief aanbieden.
3. Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
4. Eigendomsvoorbehoud: Smeg Outlet Amsterdam blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 5 – Levering
1. Smeg Outlet Amsterdam streeft ernaar door de klant gekochte producten, binnen 3-7 werkdagen te leveren. De afgesproken leveringsdatum vormt geen fatale termijn.
2. In het geval de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding overeenkomstig dit artikel binnen 30 dagen teruggestort worden.
3. Tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Smeg Outlet Amsterdam de wijze van verzending.
4. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
5. Indien een leveringsdatum is overeengekomen en het gekochte uit meerdere onderdelen bestaat waarop Smeg Outlet Amsterdam op die leveringsdatum nog niet beschikt, wordt in overleg met de klant een nieuwe leveringsdatum afgesproken waarop alle onderdelen van het gekochte kunnen worden bezorgd.

Artikel 6 – Bezorgen

 • Het leveringsgebied van Smeg Outlet Amsterdam is Nederland. Tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld op de website zullen alle apparaten gratis en vakkundig worden thuisbezorgd d.m.v. een standaard bezorging. Tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld op de website kunnen kleinere producten gratis worden geleverd met een pakketdienst.
  2. Een standaard bezorging geldt voor bezorging binnen Nederland exclusief de Waddeneilanden. Onze producten worden over de eerste drempel binnen geleverd mits:
 • Er geen trappen zijn en/of verhoging aanwezig is.
 • Indien er een lift aanwezig is wordt uw bestelling gewoon naar boven gebracht, mits de doos in de lift past.
 • De doos door de deur past.
 • De transporteur geen risico m.b.t. schade inschat.

De klant dient zelf zorg te dragen voor de bescherming van muren en vloeren.

  1. In het geval Smeg Outlet Amsterdam voor installatie zorgdraagt, (een full service levering)geldt een meerprijs per product zoals vermeld op de website, met inachtneming van het bepaalde van artikel 8 van deze voorwaarden. Tenzij anders vermeld geldt dit bedrag voor een totale bezorgings- en installatietijd van 30 minuten incl. BTW. Deze 30 minuten gaan in vanaf het moment dat de bezorger bij u aanbelt. Bij overschrijding van deze 30 minuten geldt een meerprijs van 19 Euro per 10 minuten. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Deze prijzen gelden voor bezorging binnen Nederland exclusief de Waddeneilanden. In het geval de extra kosten de reeds betaalde bezorgkosten overschrijden, zal het meerdere door de klant direct contant worden voldaan. De klant dient zelf zorg te dragen voor de bescherming van muren en vloeren.
  2. full service levering op 1 hoog of hoger is niet mogelijk voor fornuizen breder dan 70 cm, fab32 retro koelkasten en koelkasten breder dan 60 cm.
   5. Indien de doorgangen het niet toelaten de apparatuur op de gewenste plek of etage te krijgen is er een mogelijkheid deze apparatuur m.b.v. een buitenlift naar binnen te krijgen. Deze manier van levering geschiedt altijd in overleg. Daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de klant en worden vooraf door de klant voldaan.
  3. Indien een artikel wordt afgehaald in de winkel van Smeg Outlet Amsterdam zullen logischerwijs geen bezorgkosten in rekening gebracht worden. Staat bij het product `standaard bezorging: Gratis` zal er tenzij anders overeengekomen geen korting op de prijs worden gegeven.

Artikel 7 – Prijzen:
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief de bezorgkosten tenzij anders vermeld.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Indien na bestelling een prijsverhoging of prijsverlaging optreedt, dan zal dit geen gevolg hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Plaatsing en montage:
1. Zoals beschreven in artikel 6 – Bezorgen lid 3 biedt Smeg Outlet Amsterdam de klant de mogelijkheid de aangeschafte apparatuur op locatie te laten monteren. Daarbij gelden de navolgende voorwaarden:
– Algemene voorzieningen (water, gas en elektra) dienen aanwezig te zijn en de benodigde aansluitingen (kranen, stopcontacten, aanvoer, afvoer e.d.) dienen binnen handbereik van de te installeren producten te zijn.
– Bij plaatsing van het product op locatie dienen doorgangen (deuren, trappen) dit toe te laten (geen obstakels, voldoende breedte). De klant dient zelf zorg te dragen voor de bescherming van muren en vloeren.
2. Voor het aansluiten van apparatuur geldt de prijs zoals genoemd in artikel 6 lid 3.
Voor deze prijs worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

–      Het bezorgen van de nieuwe apparatuur op het gewenste adres in Nederland (m.u.v. Waddeneilanden)
–      Afkoppelen en uitbouwen van de bestaande apparatuur
–      Monteren van de nieuwe apparatuur
–      Het evt. monteren van het keukenpaneel op de nieuwe apparatuur
–      Aansluiten van de nieuwe apparatuur op de bestaande leidingen/aansluitingen
–      Testen van de nieuwe apparatuur
–      Afvoeren van oude apparatuur en verpakkingsmateriaal
–      Installeren van apparatuur met meer-fasen aansluitingen (elektra: bijv. bij keramische en inductie fornuizen of kookplaten) mits
alle voorzieningen aanwezig zijn.

De benodigde aansluitmaterialen, zoals een gasslang,en/of (perilex)stekker zitten niet bij de installatieprijs inbegrepen.
Timmer- en/of loodgieterswerk wordt door Smeg Outlet Amsterdam niet uitgevoerd:
Elk, denk aan:

 • Boren en/of zagen in keukenkasten of overige timmerwerkzaamheden.
 • Het (ver)leggen van water, gas en afvoerleidingen.
 • Het monteren/vervangen van waterkranen en wandcontactdozen.
 • Het vervangen en/of monteren van trek- en was/droogschakelaars.
 • Het plaatsen en ophangen van achterwand en afzuigkap.
 • Het los snijden van kit randen.
  1. In de prijsstelling is uitgegaan van het vervangen van de apparaten.
   4. Smeg Outlet Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden, afspraken en prijzen van de door de klant gekozen externe monteurs.

Artikel 9 – De koop ongedaan maken:
1. In het geval de klant een natuurlijk persoon/consument is, heeft hij het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 dagen ingaande na ontvangst, aan te melden om terug te sturen naar Smeg Outlet Amsterdam en daarna nog 14 dagen voor het daadwerkelijk terugsturen naar Smeg Outlet Amsterdam. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Smeg Outlet Amsterdam wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
2. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Smeg Outlet Amsterdam, zijn de kosten van het retour halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Smeg Outlet Amsterdam zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

  • Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
   a. staat 1: het product is onbeschadigd en in de origineel toestand, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
   b. staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is nog wel aanwezig en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
   c. staat 3: het product is onbeschadigd, de originele verpakking ontbreekt en/of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m e. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour
   d. staat 4: het product is beschadigd. Het product voldoet niet aan de voorwaarde gesteld in lid 4 sub a. Smeg Outlet Amsterdam accepteert geen producten die geretourneerd worden indien deze beschadigd zijn. Dit geldt uiteraard niet voor schade die voor levering/aankoop geconstateerd is.
   4 Voorwaarden voor retourzending:
   a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
   b. het product dient ongebruikt te zijn;
   c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
   d. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
   e. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
   f. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
   g. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en meegeleverde accessoires;
   5 Bepaling restitutiebedrag.
   a. Na ontvangst van het retour gestuurde product zal Smeg Outlet Amsterdam het product laten onderzoeken door een deskundige. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het onderzoeksresultaat en het percentage dat aan hem zal worden terug betaald.
   b. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage zal Smeg Outlet Amsterdam het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
   c. Indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

Artikel 10 – Garantie:
1. Smeg Outlet Amsterdam garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. De in lid 1 genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeldt, op apparatuur gedurende een periode van 24 maanden. Accessoires vallen buiten de garantieregeling.
3. De in lid 1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie, waarop door de fabrikant gestelde voorwaarden van toepassing kunnen zijn.
4. Smeg Outlet Amsterdam verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Smeg Outlet Amsterdam het product binnen redelijke termijn naar uitsluitende keuze van Smeg Outlet Amsterdam repareren of – indien nodig – omruilen. Bij omruiling komt het retour gehaalde product in eigendom van Smeg Outlet Amsterdam.
6. De in lid 1 t/m 5 omschreven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Smeg Outlet Amsterdam, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
7. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid (artikel 6;185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), dan is niet Smeg Outlet Amsterdam maar de producent daarvoor aansprakelijk, onverminderd het bepaalde van artikel 14 van de voorwaarden.

Artikel 11 – Onderzoek, reclames:
1. De klant dient de geleverde producten na ontvangst zelf na te zien op beschadigingen. Daarbij zal de klant onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Mocht de klant na ontvangst van een product van oordeel zijn dat deze een gebrek vertoont, dan dient de klant binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Smeg Outlet Amsterdam. In het geval de klant niet binnen 24 uur na ontvangst contact opneemt met Smeg Outlet Amsterdam dan bevestigt de klant hiermee dat de geleverde producten onbeschadigd zijn tenzij deze schade bij aankoop bekend en goedgekeurd was. Tevens bevestigd de klant dat de juiste hoeveelheden en de juiste types – zoals overeengekomen – zijn geleverd.
3. In geval van technische problemen bij of na installatie van producten dient de klant zo spoedig mogelijk contact met Smeg Outlet Amsterdam op te nemen. De bepalingen bij artikel 10, lid 5 zijn hierop van toepassing.
5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van het geleverde product.

Artikel 12 – Risico-overgang:
1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde product gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant feitelijk wordt geleverd (bezorgd aan of afgehaald door de klant of een door hem aangewezen derde) en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aangewezen derde wordt gebracht.

Artikel 13 – Betaling:
1. Betaalwijze: voor de apparaten welke worden aangeboden op de website is de klant verplicht deze apparaten vooraf te betalen. Als de klant ervoor kiest om het product af te halen bij de winkel van Smeg Outlet Amsterdam te Amsterdam kan daar het verschuldigde bedrag betaald worden. Bij betaling met creditcards brengt Smeg Outlet Amsterdam een vergoeding van 2,5% van het totaal te betalen bedrag in rekening.
2. Smeg Outlet Amsterdam gaat pas over op bezorging nadat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Smeg Outlet Amsterdam.Artikel 14 – Aansprakelijkheid:
1. Indien het door Smeg Outlet Amsterdam geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Smeg Outlet Amsterdam ten opzichte van de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 10 (Garantie) is geregeld.
2. Wanneer de producent van een product aansprakelijk is voor een gebrek, dan rust op Smeg Outlet Amsterdam geen andere verplichting dan het aansporen van de producent tot herstel of vervanging van het product, dan wel het retour nemen van het product volgens de algemene voorwaarden van deze producent.
3. Onverminderd het bovenstaande is Smeg Outlet Amsterdam niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
4. Iedere aansprakelijkheid van Smeg Outlet Amsterdam is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering, of in het geval de verzekeraar niet uitkeert het factuurbedrag.

   • Behoudens opzet van Smeg Outlet Amsterdam is aansprakelijkheid van Smeg Outlet Amsterdam voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade te allen tijde uitgesloten.
   • De aansprakelijkheid van Smeg Outlet Amsterdam gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Smeg Outlet Amsterdam strekken ook ten gunste van zijn bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Smeg Outlet Amsterdam.

Artikel 15 – Overmacht:
1. Smeg Outlet Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Smeg Outlet Amsterdam daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smeg Outlet Amsterdam geen invloed kan uitoefenen en waardoor Smeg Outlet Amsterdam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen, maar niet beperk tot, werkstakingen in het bedrijf van Smeg Outlet Amsterdam, pandemieën, personeelstekorten, oorlogsdreiging, brand en natuurgeweld.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Smeg Outlet Amsterdam ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smeg Outlet Amsterdam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Klachten:
1. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Smeg Outlet Amsterdam serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Smeg Outlet Amsterdam zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen trachten op te lossen. Smeg Outlet Amsterdam zal telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant.

Artikel 17 – Retour oude apparaten:
1. Indien een oud apparaat van de klant door Smeg Outlet Amsterdam moet worden meegenomen, dient dit schoon, droog en ontkoppelt te zijn en voor transport gereed te staan beneden voor het huis van de klant (ook in- en onderbouw apparatuur dient vooraf uitgebouwd te worden. De klant dient vooraf kenbaar te maken dat Smeg Outlet Amsterdam een oud apparaat mee moeten nemen, bij gebreke waarvan Smeg Outlet Amsterdam niet gehouden is het apparaat af te voeren.
2. Bij een bezorging per pakket post is het niet mogelijk een oud apparaat mee retour te geven.

Artikel 18 – Toepasselijk recht:
Op elke bestelling door de klant, aanbieding door Smeg Outlet Amsterdam overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 19 – Geschillen:
1. Geschillen die tussen partijen niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van de klant, indien en voor zover hij handelt als natuurlijk persoon/consument, om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van zijn woonplaats.

Artikel 20 – Beveiligingsverklaring:
1. Smeg Outlet Amsterdam gebruikt de gegevens van de klant uitsluitend voor het afhandelen van diens bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door Smeg Outlet Amsterdam opgeslagen en verwerkt.
– Informatie aan derden: Smeg Outlet Amsterdam verstrekt geen klantgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken. De klant geeft door het aangaan van de overeenkomst toestemming voor het verstrekken van zijn gegevens door Smeg Outlet Amsterdam aan door Smeg Outlet Amsterdam ingeschakelde bedrijven voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
– Cookies: Op de website maakt Smeg Outlet Amsterdam gebruik van cookies om informatie over klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan de website kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen zodat de klant niet telkens opnieuw formulieren behoeft in te vullen.